Regulatorsko telo ARIF

Association Romande des Intermadiaires Financiers (ARIF) je samo jedno od prestižnih međunarodnih regulatorskih tela koje uživa veliki ugled u svetu. Prema njemu gravitiraju najvećim delom finansijski posrednici iz zapadnoevropskih zemalja shodno teritorijalnoj pripadnosti. Za Forex trejdere je važno da znaju da Forex broker koji se predstavlja svojim posredovanjem na teritoriji tog dela Evrope svakako treba da posluje pod okriljem ARIF-a. Ako ne, zadatak trejdera je da se informiše, pre nego što odluči da svoj depozit uloži na account izabranog Forex brokera, direktnim upitom brokeru o njegovoj licenci i drugim važnim podacima o poslovanju. Praktično, svaki finansijski posrednik koji želi da postane član ove prestižne asocijacije finansijera mora da ima ugled u pogledu profesionalne aktivnosti i da garantuje poštovanje obaveza predviđenih zakonom kao i da prođe sve zakonske procedure za prijem u članstvo. Pošto postane član ARIF-a podnosilac prijeve za članstvo (broker) može odmah da počne da obavlja svoju delatnost kao finansijski posrednik (službeni jezik je uglavnom francuski). Međutim, sektretarijat svakog člana ARIF-a tečno komunicira sa svojim klijentima još i na enleskom, nemačkom i italijanskom jeziku. Kodeks etičkog ponašanja u poslovanju propisuje stroga pravila dobre profesionalne prakse u nezavisnom upravljanju imovinom, a na osnovu toga menadžeri posrednika stiču status kvalifikovanih investitora u skladu sa Saveznim zakonom u oblasti kolektivnog investiranja. Član registrovan u ARIF-u stiče status ovlašćenog za obavljanje poslova investiranja za račun svojih klijenata uz poštovanje strogih pravila zaštite integriteta klijenata kao i ukupnog poslovanja. Inače, udruženje finansijera (Association Romande des Intermadiaires Financiers) – ARIF je osnovano 1999. godine kao privatno neprofitno telo sa osnovnom svrhom da pomaže u prevenciji i borbi protiv pranja novca vodeći poslovanje u direktnoj vezi sa Saveznim zakonom Švajcarske o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. ARIF je samoregulatorska organizacija priznata od strane Švajcarske federalne države koja funkcioniše u skladu sa zakonskom regulativom u sektoru finansija. Kao jedinstveno multidisciplinarno regulatorsko telo sa sedištem u francuskom govornom području države Švajcarske, ARIF radi potpuno nezavisno od bilo koje političke frakcije i bez uticaja bilo kog drugog profesionalnog udruženja. Kao takva, ova asocijacija je otvorena za sve profesije nebankarskog finansijskog posredovanja. Prema zvaničnim podacima ARIF ima na hiljade članova u oblasti finansijskog poslovanja različitog portfolia, od posedovanja sredstva i upravljanja fondovima, transfera novca, usluga plaćanja kredita i lizinga, posredovanja u osiguranju itd. ARIF je, takođe, urednik koda deontologije na polju nezavisnog upravljanja imovinom. Pošto je privatna organizacija kojoj su poverene javne finansije ARIF ima posebnu odgovornost i obavezujuće ponašanje u skladu sa tim kodeksom od strane svih svojih članova i njihovih menadžera.

Share

Leave a Reply