Category: Forex

Regulatorsko telo ARIF

Association Romande des Intermadiaires Financiers (ARIF) je samo jedno od prestižnih međunarodnih regulatorskih tela koje uživa veliki ugled u svetu. Prema njemu gravitiraju najvećim delom finansijski posrednici iz zapadnoevropskih zemalja shodno teritorijalnoj pripadnosti. Za Forex trejdere je važno da znaju da Forex broker koji se predstavlja svojim posredovanjem na teritoriji tog dela Evrope svakako treba da posluje pod okriljem ARIF-a. Ako ne, zadatak trejdera je da se informiše, pre nego što odluči da svoj depozit uloži na account izabranog Forex brokera, direktnim upitom brokeru o njegovoj licenci i drugim važnim podacima o poslovanju. Praktično, svaki finansijski posrednik koji želi da postane član ove prestižne asocijacije finansijera mora da ima ugled u pogledu profesionalne aktivnosti i da garantuje poštovanje obaveza predviđenih zakonom kao i da prođe sve zakonske procedure za prijem u članstvo. Pošto postane član ARIF-a podnosilac prijeve za članstvo (broker) može odmah da počne da obavlja svoju delatnost kao finansijski posrednik (službeni jezik je uglavnom francuski). Međutim, sektretarijat svakog člana ARIF-a tečno komunicira sa svojim klijentima još i na enleskom, nemačkom i italijanskom jeziku. Kodeks etičkog ponašanja u poslovanju propisuje stroga pravila dobre profesionalne prakse u nezavisnom upravljanju imovinom, a na osnovu toga menadžeri posrednika stiču status kvalifikovanih investitora u skladu sa Saveznim zakonom u oblasti kolektivnog investiranja. Član registrovan u ARIF-u stiče status ovlašćenog za obavljanje poslova investiranja za račun svojih klijenata uz poštovanje strogih pravila zaštite integriteta klijenata kao i ukupnog poslovanja. Inače, udruženje finansijera (Association Romande des Intermadiaires Financiers) – ARIF je osnovano 1999. godine kao privatno neprofitno telo sa osnovnom svrhom da pomaže u prevenciji i borbi protiv pranja novca vodeći poslovanje u direktnoj vezi sa Saveznim zakonom Švajcarske o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. ARIF je samoregulatorska organizacija priznata od strane Švajcarske federalne države koja funkcioniše u skladu sa zakonskom regulativom u sektoru finansija. Kao jedinstveno multidisciplinarno regulatorsko telo sa sedištem u francuskom govornom području države Švajcarske, ARIF radi potpuno nezavisno od bilo koje političke frakcije i bez uticaja bilo kog drugog profesionalnog udruženja. Kao takva, ova asocijacija je otvorena za sve profesije nebankarskog finansijskog posredovanja. Prema zvaničnim podacima ARIF ima na hiljade članova u oblasti finansijskog poslovanja različitog portfolia, od posedovanja sredstva i upravljanja fondovima, transfera novca, usluga plaćanja kredita i lizinga, posredovanja u osiguranju itd. ARIF je, takođe, urednik koda deontologije na polju nezavisnog upravljanja imovinom. Pošto je privatna organizacija kojoj su poverene javne finansije ARIF ima posebnu odgovornost i obavezujuće ponašanje u skladu sa tim kodeksom od strane svih svojih članova i njihovih menadžera.

Share

Prednost investiranja na Forex Market-u

Investiranje danas više nije tako nedostižan i dalek pojam kao što je to bio tokom godina prošlog veka. Nova era je donela sa sobom, pored opšteg društvenog napretka, tehničko-tehnoloških inovacija i neke dobre novosti na polju savremenog poslovanja. Forex trgovanje je svakako jedna od njih jer suštinski predstavlja mogućnost investiranja na najvećem finansijskom svetskom tržištu koje je danas dostupno širokom društvenom auditorijumu. Moglo bi se reći, kao najznačajnija vest u poslovnom svetu svakako je odjeknula mogućnost investiranja na tržištu novca koja je ne samo dostupna svakom, već je donela sa sobom niz prednosti u odnosu na mnoge investicione projekte. Svi investicioni projekti (investicije) se u najširem smislu gledano, mogu svrstati na proizvodne i potrošne investicije. One mogu imati makro i mikro aspekt, a manifestuju se kao kupovina bilo koje aktive (imovine) sa ciljem da se ostvari određena dobit. Na mikro nivou, svako upravljanje investicijama ima za cilj da se ograničeni kapital namenjen investiranju alocira u optimalne svrhe da bi se maksimizirlo ostvarenje viših ekonomskih ciljeva (profit ili zarada). Važno je istaći da se sve više pored investiranja u projekte, poslovne poduhvate raznih vrsta, neangažovani (slobodni) kapital vrlo unosno investira u vrednosne papire finansijskog tržišta, tako da investicije plasirane na berzama bivaju sve popularnije, a naroćiti s početka 21-og veka.

Happy business team applauding together

Happy business team applauding together

Tako je berza novca (Forex Market) dobila na svom ogronmom publicitetu zahvaljujući svojevrsnom portfoliu kojim se na jednostavan način omogućava višestruka dobit u odnosu na uloženi kapital uz minimalne troškove poslovanja. Investiranje na Forex Market-u ima očigledne prednosti prema mnogim dugim investicionim poduhvatima, pre svega, sa gledišta investicione analize i rangiranja investicionih projekata. Trgovanje na Forex-u spada u nezavine investicione projekte gde projekti međusobno ne konkurišu jedan drugome i gde izbor jednog projekta nužno ne isključuje druge investicione projekte. U konkretnom slučaju, izbor investicionog instrumenta (valutni parovi) gotovo da nije podložan disproporciji u pogledu međusobne zavisnosti investicionih projekata (pojedinačni trejdovi), a to na svojstven način odbacuje mogućnosti lošeg ishoda investiranja. Osim navedenog, posebna prednost investiranja na Forex-u svakako se ogleda u umanjenim troškovima poslovanja koji se, šta više, mogu preduprediti na razne načine i kontrolisati dobrom projekcijom svakog pojedinačnog trejda u skladu sa principima koji uključuju kontrolu rizika (Risk Management). Dakle, Forex trgovanje kao investicioni projekat vrlo je primamljivo i za pojedince i za pravne subjekte, bez razlike, tim pre što svi učesnici Forex Market-a posluju pod istim tržišnim uslovima bez vremenskih i bilo kakvih drugih ograničenja i razlika.

Share

Forex trejder je – Profesionalac

Najveća i najučestalija greška trejdera na Forex-u je trgovanje bez ikakvog prethodnog znanja i iskustva u poslovima investiranja. Statistički podaci koji pokazuju da oko 85 posto trejdera posluje sa gubicima, takođe, pružaju uvid u situaciju da većina onih koji nemaju uspeha na Forex-u, istovremeno ne poseduju ni neophodne veštine u trgovanju. Na suprotnoj strani, trejderi koji ubiraju plodove svog profesionlnog rada značajno uvećavajući svoj kapital, predstavljaju tek 15 posto ukupnog broja učesnika na najvećem finansijskom tržištu na svetu. Znanje protiv neznanja sa surovim epilogom zaista se grubo ispoljava, bez presedana, na globalnoj finansijskoj utakmici. Investicioni poslovi u koje spada trgovanje na Forex-u ne mogu se ni zamisliti po scenariju amaterskog pristupa radu, tako da je irelevantno i govoriti o otvaranju trgovinskog računa sa realnim novcem ukoliko trejder nije prethodno edukovan za tako ozbiljan posao. Takođe, nema nikakvog smisla govoriti o trgovanju bez znanja i veština jer danas postoji bezbroj načina (seminari, škole i kursevi, webinari itd.) da se svako ko je zainteresovan za Forex trgovanje adekvatno informiše, nauči neophodno i upotpunosti osposobi za posao trejdera. Poseban kuriozitet predstavlja i činjenica da je većina programa edukacije potpuno besplatna, dobro organizovana, a povrh svega, tokom čitavog procesa trgovanja obezbeđena je profesionalna podrška od strane Forex brokera posredstvom koga se obavljaja poslovanje na Forex-u (analize, administracija, tehnička potpora i sl.). Dakle, u Forex trgovanju nema mesta za trgovca amatera ukoliko je cilj ostvarenje profita, već svaki trejder mora težiti da postane profesionalac. Šta više, što pre to shvati i uspe da to ostvari, tim pre će uspeti da se pridruži uspešnoj družini „15 posto“, a uprotivnom može linijom manjeg otpora tavoriti u skupini „85 posto“ koju čine prosečni i neuspešni trejderi, a sve to do potpunog gubitka kapitala.

forex2-620x711

Forex trgovanje zahteva isključivo profesionalan pristup u radu, ne trpi nikakve proizvoljne poslovne odluke, iziskuje disciplinu i doslednost u sprovođenju određene metodologije i sl. Međutim, poslovne aktivnosti na Forex Market-u pružaju širok dijapazon profesionalnih mogućnosti koje individua bira prema sopstvenom afinitetu i psihofizičkim sposobnostima, pa u tom smislu, svako može samoinicijativno da se opredeljuje za posao kojim želi da se bavi.. Ali, kada jednom odredi oblast rada na Forex-u, treba predano da se posveti poslu da postane profesionalac. Svaštarenje na Forex Market-u je još jedna velika greška mnogih koja i nije tako retka. Svaki trejder profesionalac treba da zna prioritete u poslovanju, ali i sopstvene kapacitete za ostvarenje postavljenih ciljeva trgovanja. Shodno tome se profiliše i stil trgovca, ali i usvaja strategija u poslovanju. Neki trejderi imaju sposobnosti da su dobri analitičari tržišta, ali ukoliko to nisu, u svojoj strategiji rada usvojiće analitičke metode koje su im lako dostupne i svrsishodne. Treba napomenuti i da postoje izvrsni analitičari grafikona, fantastični predavači edukativnih programskih sadržaja, programeri odličnih trgovinskih sistema i drugi uspešni profesionalci koji rade u oblasti Forex investiranja, ali nisu trejderi. Čitav niz profesionalnih zanimanja bitiše u oblasti poslovanja Forex Market-a dok je zanimanje Forex trejder samo jedan od profesionalnih poziva. Dakle, pored znanja i usvajanja određenih veština za trgovanje na Forex-u neophodno je preispitivanje predispozicija za bavljenje poslom trejdera koje mora biti isključivo u donošenju konačne odluke – biti trejder ili ne. U svakom slučaju, šta god da odaberete, put do uspeha je samo jedan – budite profesionalac! Druga varijanta ne postoji.

Share

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Forex trgovanje jeste posao investiranja i tako se treba odnositi prema toj vrsti delatosti. Za neke je ova rečenica kruna svega što se događa u Forex trgovanju ili nas možda ipak vraća na sam početak?! Elem, mnogi programi edukacije tek u svojim lekcijama zrelijeg poznavanja Forex-a obrađuju teme poput Risk control, Money management (Kontrola rizika, Upravljanje novcem) dok u najranijoj fazi upoznavanja sa Forex trgovanjem uglavnom ne sadrže elemente koji se odnose na investicije i upravljanje investicijama. Tako se često događa da se „nestrpljivi“ trejderi najpre nađu „u vodama velikih investicija“ što svakako jeste globalno finansijsko tržište, a tek onda počinju da shvataju da je Forex trgovanje posao poput svih ostalih investicionih poduhvata. Prve lekcije najčešće nose naslov – Šta je Forex?…a pod tim se najčešće podrazumevaju opšte informacije o načinu funkcionisanja Forex Market-a, objašnjenja manipulativnih operacija na elektronskoj platformi i slične trivijalne stvari. Ali, ni reči o investicijama, kojima se prosor u literaturi pronalazi, kao post festum, tek u tzv. naprednim nivoima edukacije. Tako mnogi trejderi koji nikada ranije nisu imali priliku da se sretnu sa poslovima investiranja, čak potpuno racionalno, ostavljaju pitanje investiranja za neko svoje zrelije doba, posle savladavanja osnova Forex-a, ako do njega ikada i dođe. Dakle, sve ukazuje da ima potrebe da se vratimo na početak! Kao prvo, ukoliko uopšte želimo da se profesionalno bavimo Forex trgovanjem to automatski znači da želimo da investiramo.

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Forex trejder jeste investitor koji novcem kupuje novac i bez obzira na veličinu kapitala kojom raspolaže, on svakako obavlja investicione poslove. Svi učesnici Forex Market-a imaju svoje mesto „na tržišnoj utakmici“ pod jednakim tržišnim okolnostima, bez vremenskih i bilo kakvih drugih ograničenja ili razlika, bilo da su veliki investicioni fondovi, bogati pojedinci, mali špekulanti i dr. Shodno tome, prva lekcija treba da svakog trejdera nauči da je svaka trgovinska transakcija koju obavi na Forex-u investicija dela kapitala sa njegovog trgovinskog računa u cilju pribavljanja određenog profita. Drugim rečima, svaki ulazak u trgovinsku poziciju, svaki klik za otvaranje Buy ili Sell pozicije jeste završni potez investicione odluke. Da, završni potez! Ili bi bar tako trebalo da bude. Donošenje investicione odluke je kompleksan zadatak u Forex trgovanju i treba shvatiti da se to apsolutno događa svaki, ali baš svaki put, kada kliknemo na opciju Open position ili New order, već kako god da se zvalo. Osim toga, donošenju odluke o prodaji ili kupovini na valutnom paru svakao uvek treba da predhodi detaljna tržišna analiza iz čega prirodno sledi da investiciona odluka treba da se oslanja na zbir svih raspoloživih resursa. Suština svake investicije leži u činjenici da sama po sebi ne donosi automatski profit već da svoje opravdanje i egzistenciju pronalazi u ostvarivanju određenih posdtignuća i unapređenja svojih pozicija na tržištu. Zato, svaki trejder treba da, pre nego što uopšte počne da trguje na Forex-u dobro izuči lekciju o investicijama i investiranju, bilo da je ona po redosledu prva ili poslednja u njegovom ličnom programskom planu edukacije.

Share

Blagajničko poslovanje

blagajnicko poslovanje

Blagajničko poslovanje obuhvata preuzimanje, čuvanje i izdavanje gotovog novca, odnosno sav promet gotovine. Ovaj promet treba da je sveden na najneophodniju meru. Preduzeća bi trebalo u kasi da drže samo deo gotovine neophodan za tekuće isplate, dok se ostatak novčanih sredstava nalazi na računu kod banaka. Evidentiranje u blagajni se vrši na osnovu pravdajućih dokumenata. Da bi se što lakše knjižilo stanje u blagajni naplata se vrši putem evidentiranja kroz posebne blagajničke dnevnike za svako sredstvo plaćanja posebno. U praksi se dnevno podiže iznos novca dovoljan da pokrije izdatke, kako bi saldo blagajne bio nula. Blagajna je posebno mesto ili odeljenje u preduzeću preko kog se obavlja blagajničko poslovanje odnosno uplaćuje i isplaćuje gotov novac. U većim preduzećima ili onima sa većim prometom gotovine obično se formiraju i pomoćne blagajne. Njihov je zadatak da rasterete glavnu blagajnu, preuzimanjem određene vrste isplata. Ako preduzeće koristi strana sredstva za plaćanje mora imati odvojenu deviznu blagajnu.

Preduzeća koja imaju svakodnevni promet novca u blagajni vode blagajnički dnevnik. Vodi se dnevno u povezanoj knjizi čije su strane duplo numerisane. Promene novca u blagajni se sastoje od naplata i isplata gotovog novca. Uglavnom su svakodnevne i brojne pa je neophodno organizovati proces evidentiranja tako da se obezbedi što lakši uvid i što bolja kontrola lica koja rukuju tim gotovinskim novcem. Cilj procesa evidentiranja je smanjenje broja istovremenih uknjiženja u dnevniku i glavnoj knjizi kako bi se postigla što veća preglednost poslovnih knjiga. Blagajničko poslovanje sastoji se u tome da se pojedinačni dokumenti na osnovu kojih su vršene isplate i naplate gotovog novca ne knjiže direktno u dnevnik i glavnu knjigu nego se prethodno evidentiraju u knjizi blagajne (blagajnički izveštaj ili dnevnik blagajne). Ona se vodi hronološki, što omogućava svakodnevno utvrđivanje knjigovodstvenog stanja gotovine. Upoređivanjem tog stanja sa stvarnim stanjem gotovog novca, koje se dobija prebrojavanjem gotovine, vršimo kontrolu rada blagajnika. Ukoliko se ta dva stanja slažu vidimo da je poslovanje gotovinom dobro obavljeno i da nije došlo do pojave blagajničkog viška ili manjka. Vođenje blagajne u preduzeću je spor i jednoličan posao koji traži stalno proveravanje. Danas ima sve više progama koje preduzeća koriste, a koji olakšavaju blagajničko poslovanje automatizovanjem većeg dela blagajničkog posla. Kroz programe se knjiže nalozi blagajni za isplatu i uplatu, a sami programi kreiraju dnevnik blagajne. Prilikom knjiženja koriste se šifre plaćanja, pa je moguće kasnije vršiti pregled po njima i imati informacije tipa koliko je uplaćeno ili isplaćeno po raznim osovama. Postoje razne varijacije ovih programa. Neke čak omogućuju vođenje blagajni za više preduzeća. Novčana obrtna sredstva kojim raspolaže neko preduzeće nalaze se u blagajni organizacije te na žiro računu.

Najčešća dokumenta koja prate blagajničko poslovanje, a javljaju se pri naplati su gotovinski ili blagajnički ček, računi, priznanice, uplatnice. Dokumenta koja se javljaju pri isplati su uglavnom računi za kupljenu robu ili uslugu, isplatne liste zarada, putni nalozi i računi, poštanske uplatnice. Savremeno blagajničko poslovanje teži tome da se plaćanje gotovim novcem svede na najmanju moguću meru i da se platni promet obavlja u bezgotovinskom obliku.

Saznajte šta je to berza i šta su to investicioni fondovi.

Share