Category: Forex

Kombinovanje različitih stilova trgovanja

Forex trejderi u svom profesionalnom usavršavanju imaju priliku da, pored unapređenja tehnike trgovanja, budu bezgranično kreativni. Produbljivanje znanja i profesionalna znatiželja kakva je svojstvena investitorskom duhu u Forex-u praktično nema granice i mnogi trejderi, pored profita, uživaju i u ostvarenju ličnih poslovnih ambicija. Jedan od dobrih načina da se prepozna kreativan način trgovanja jeste kombinovanje stilova trgovanja. Svaka metoda kao i trgovački stilovi ima specifičnosti i prema tome se trejderi opredeljuju u svom poslovnom opusu. Međutim, malo je profesionalaca koji će se privoleti samo jednom stilu rada jer svaki od njih zna da bi na taj način nepotrebno ograničavao učinak na Forex-u. Na jednom jednostavnom primeru se može prikazati prednost kombinovanja dve česte metode u Forex trgovanju – Position Trade i News Trade. Position Trade je stil dugoročnog trgovanja, dok je Newa Trade metoda kratkoročne trgovine na objavu vesti. U praksi se mnogo puta pokazalo da je kombinovanje ove dve metode vrlo dobro jer pre svega zadovoljava sva tri aspekta analize uz maksimalno uvećavanje šanse za profitiranje. Štaviše, otvorene su i druge mogućnosti za multiplikativnu trgovinu raznim metodama („jahanje na biku i medvedu“ i sl.) što je prepušteno kreativnosti trejdera da izabere stil za koji će se opredeliti i u kojoj meri iskombinovati trgovinske metode. Iskusni trejderi koji su vešti da iskoriste svakave tržišne prilike „u svoju korist“ često primenjuju strategiju trgovanja nasuprot trendu. Treba razumeti da to nikako ne znači da oni unapred planiraju da će otvoriti poziciju nasuprot glavno trenda jer to nije ni logično, ali svakako znači da će svaki put stremiti da iskoriste priliku da zarade na korekciji glavnog trenda. Najvažnije u takvom pristupu jeste da se strateški pristup Forex trgocanju nikada ne zasniva na jadikovkama što se tržište „okrenulo protiv nas“ već se obrt trenda analizira i koristi svaka njegova korekcija na način pravilnog izbora strategije. Takva strategija se zasniva na adekvatnoj analizi korigovanja vrednosti cena u sagledavanju vremenskih intervala trgovanja u cilju određivanja istrajnosti trenda i njegove korekcije. Svaki obrt trenda je ujedno njegova korekcija samo je vremenski interval taj koji će trajaje smera trenda karakterisati na dalje. Dakle, ako se trejder opredeli isključivo za jedan stil trgovanja, npr. dugoročni. jasno je da unapred gubi sve mogućnosti zarade na kratkoročnim intervalima itd. Osim toga, dugoročno predviđanje tržišta je složen zadatak i obično prejudicira dugo čekanje realizacije TP, a ne retko i aktiviranje SL pozicija što se praćenjem situacije na tržištu može izbeći korigovanjem projekcije u skladu sa kontrolom rizika i to, baš na korekciji trenda.

Share

Pokretni proseci i njihov značaj u analizi

Tehnička analiza na vrlo specifičan način proširuje vidike u smislu orijentacije – aktuelne tržišne cene, ciklični vrhovi i dna, nestabilnost tržišta i dr. Pre svega, treba razumeti da svako pomeranje cene koje se može pratiti u grafičkoj analizi, a jednako je opisano promenom vrednosti parametra izabranog indikatora, predstavlja interaktivnu komunikaciju sa tržištem, odnosno, informaciju sa tržišta koju treba obraditi u cilju predviđanja budućih dešavanja. Sva ta dešavanja egzistiraju u vremenu, imaju određeno trajanje i druga kvalitativna i kvantitativna svojstva na osnovu kojih se pozicionira trejd. Da bi trejder postigao potrebnu preciznost tehnički indikatori pomažu, između ostalog, u proceni snage i održivosti trenda čije je uspostavljanje od presudne važnosti po ishod trgovinske transakcije. Kada izabrani indikator naznači promenu smera trenda, pre nego što se odreaguje na tu informaciju, treba proveriti promenu u smislu njenog intenziteta, vremenskog perioda pojavljivanja, potencijalnog trajanja itd. Ipak, mnogi trejderi načine nepotrebne graške samo zato što ishitreno reaguju na informacije o nagoveštaju promene bez provere prave suštine promene. Pošto velikom broju trejdera nedostaje strpljenje u trgovanju, savetuje im se upotreba pokretnih proseka koji spadaju u najzastupljenije indikatore za praćenje i potvrdu trenda. Pokretni proseci imaju osobine da prepoznaju nastajaje trenda, da prate trendove koji predugo traju, kao i da ukažu na promene koje se spremaju. Suština pokretnih proseka u tehničkom smislu sastoji se u praćenju krivudavih linija koje prate cenovno kretanje, prikazuju prosek kratkoročnih fluktuacija cena na način da se može jednostavno sagledati dugoročni tržišni trend. Izbor pokretnog proseka spada u veštinu trejdera da pronađe najoptimalnije indikatore za potrebe svoje analize. Prava kombinacija izabranog pokretnog proseka i vremenskog okvira na kome se analizira kretanje cene podrazumeva prilagođavanje krivudave linije pokretnog proseka do optimalnih vrednosti. U tu svrhu trejderi najčešće biraju istovremeno dva ili više pokretnih proseka da bi postigli veću preciznost u praćenju trenda pri čemu treba voditi računa o vrednostima parametara. Najbitnija razlika leži u činjenici da dugoročni pokretni proseci definišu trendove, a kratkoročni pokretni proseci brže signaliziraju promenu trenda. Osim toga, od neprocenjive vrednosti je ukrštanje tj. presek pokretnih proseka (cross-over moving average) koji najčešće ukazuje na kraj određenog trenda. Brojne prednosti pokretnih proseka u tehničkoj analizi ogledaju se u njihovoj ogromnoj primeni i popularnosti kod trejdera. Oni spadaju u trend indikatore i često se kombinuju sa nekim od moćnih oscilatora što dodatno uvećava preciznost analize. Gotovo da se na svakom grafikonu iskoristi bar jedan pokretni prosek ili neki od složenih indikatora koji sadrži pokretni prosek u svojoj kompoziciji (MACD i sl.).

Share

Market alerts – Forex trejderi na MM ispitu

Money management je važan, pa čak i najznačajniji, deo sveukupne analize u trgovanju na Forex-u što većina trejdera zaboravlja pod preokupacijom određivanja smera trenda tržišta. Osim toga, za pravilno upravljanje novcem, što doslovno znači MM faza u Forex trgovanju, odličan resurs, pored ostalih, su tzv. Market alerts kao pravovremene i korisne informacije. U suštini, trebalo bi preduprediti svaku kriznu situaciju zaštitnim merama u fazi MM (Money Management) odlučivanja, a usled uticaja uvek aktuelnih dešavanja na polju geopolitike i drugih globalno značajnih faktora. Treba reći da zapravo MM faza u Forex trgovanju nije ni prva, a ni poslednja lekcija ili radni zadatak već je sveprisutna od početka do realizacije svakog pojedinačnog trejda. Zato se sa pravom kaže da su Forex trejderi stalno na MM ispitu, sa posebnim upozorenjem da se često zanemare informacije koje pristižu sa tržišta, u ovom ili onom obliku. Market alerts su samo jedan informativni resurs iz ekonomskog kalendara pored niza drugih bitnih podataka koji uvek treba da su početak projekcije i MM postavke investicione transakcije. Dakle, interaktivni odnos sa vrlo „živim“ tržištem predstavlja na neki način ključ uspeha uspešnih Forex trejdera. Pri tome treba naglasiti da su Market alerts važna upozorenja koje ne treba ignorisati jer se time značajno povećava rizik bez presedana. U tom smislu postoji procedura postupanja koja na odličan način pomaže kvalitetu vođenja MM strategije.

– Kao prvo, potrebno je smanjiti na minimum izloženost riziku otvorene trgovinske pozicije, dakle, prilagoditi veličinu trejda u broju lotova (Risk control u skladu sa raspoloživim kapitalom na računu);
– Koristiti na adekvatan način sve raspoložive alate za kontrolu rizika u cilju zaštite pozicija usled neočekivanih talasa volatilnosti (stop loss, take profit, trailing stop itd.);
– Ukoliko je potrebno za podršku određenih pozicija doplatiti depozit i dodatnim sredstvima obezbediti planirani profit na osnovu pojačane volatilnosti;
– Procenom svoje finansijske situacije na trgovinskom računu trebalo bi ograničiti broj trgovinskih transakcija na razumnu meru, odnosno, ukupan kapital zaštiti od nepotrebnog rizika;
– U svakom trenutku se treba truditi da informisanost bude jača strana analitičkog pristupa, jer sve aktuelne ekonomske i druge fundamentalne vesti jesu dostupne i transparentne pa kao takve treba da budu deo svake detaljne analize koja prethodi investicionoj odluci.

Share

Forex trading – posao budućnosti

Svaki poslovan čovek danas, bez razlike, koristiti brzi internet kao i sve njegove prednosti u radu i neprestanoj komunikaciji. Ni jedan posao današnjice se bez toga ne može ni zamisliti, a većina poslova je dobila potpuno drugi smisao. Internet komunikacija je, takođe, iznedrila i mnoge poslove današnjice i budućnosti koji ranije nisu ni postojali. Jedan od poslova koji se posebno afirmisao u savremenom svetu je svakako Forex kao vrlo kompatibilan sa ekspanzivnim razvojem IT tehnologije. Ako ste čili za Forex i umete da prepoznate šansu u investiranju na svetskoj berzi novca postoje realne mogućnosti da to ostvarite na vrlo jednostavan način. Dakle, možete postati Forex trejder i imati biznis u „svom džepu“ ukoliko instalirate profesionalnu platformu za trgovanje na svom mobilnom uređaju od koga se inače ne odvajate ni kada spavate. Zar to nije potpuno primamljivo jer vaš „prozor u svet velikih investicija“ neprekidno funkcioniše, 24 časa dnevno u toku radne nedelje, tako da ne morate odvajati dodatno vreme (nakon obaveza i dnevnih aktivnosti) da biste trgovali nauštrb nekih omiljenih trenutaka. Ne treba da trčite na poslovne sastanke na kojima ćete razmenjivati sijaset nepotrebnih informacija da biste saznali jedva nešto što je važno jer servisne informacije o svom poslovanju svakodnevno dobijate u izveštajima od Forex brokera uz čije posredovanje organizujete rad. Još nešto, nemate nikakvog rukovodioca kome svakog trenutka treba da odgovarate na suvišna pitanja, pa čak i na ona neprijatna koja često zadiru i u privatnost (ne morate da idete na stoni tenis sa šefom posle posla ili da njegoj ženi kupujete cveće da bi ste dobili neku crkavicu kao nagradu i tome slično), a nemate ni podređene o kojima se treba starati i rešavati dodatne probleme koji uvek oduzimaju korisno vreme za ličnu kreativnost. Naravno, današnja ponuda Internet mogućnosti za razvoj sopstvenog biznisa ima širok dijapazon, ali mnogi poslovni poduhvati više liče na sofisticirane oblike konvencionalne trgovine koja ima manje-više perspektivu na određeno vreme. Tako na primer, trgovina i distribucija najrazičitijih artikala je vrlo aktuelna (u vreme zdravsvene globalne krize naročito), ali konkurencija velikih razgranatih lanaca u svetu okomito preti da ugrozi svaki mali investicioni poduhvat. Sa druge strane, online organizovanje najzaličitijih igara na sreću, popularne igrice i druge nove tehnologije (domen kriptovaluta, veštačka inteligencija, robotika i dr.) iziskuju profesionalne timove kao i krupniji kapital za početak, ali i u fazi razvoja itd. Komunikacija na društvenim mrežama posebno razvija neverovatnom brzinom razne varijante zabavnog i intrigantnog karaktera na osnovu čega se može unovčiti kreativnost i sl. Zaista, jedna ekspanzija novog veka gde se svako može snaći, ali za danas, a sutra je nova neizvesnost od brzine nadolazećih mogućnosti. Međutim, sve te mogućnosti uključujući i najperspektivnije (digitalizacija i robotika) u neizbežnim međunarodnim finansijskim tokovima finalno se realizuju na globalnom tržištu novca. Dakle, sve finansijske transakcije transkontinentalnog ili vasionskog tipa valorizuju se u funkcionalnom i svakom smislu u međunarodnim finansijskim tokovima gde Forex biznis ima svoj puni kredibilitet. Pa, imati Forex „u džepu“, otprilike znači, pratiti najsavremenija tektonska pomeranja, odavde do večnosti, bez bojazni od inovacija.

Share

Regulatorsko telo ARIF

Association Romande des Intermadiaires Financiers (ARIF) je samo jedno od prestižnih međunarodnih regulatorskih tela koje uživa veliki ugled u svetu. Prema njemu gravitiraju najvećim delom finansijski posrednici iz zapadnoevropskih zemalja shodno teritorijalnoj pripadnosti. Za Forex trejdere je važno da znaju da Forex broker koji se predstavlja svojim posredovanjem na teritoriji tog dela Evrope svakako treba da posluje pod okriljem ARIF-a. Ako ne, zadatak trejdera je da se informiše, pre nego što odluči da svoj depozit uloži na account izabranog Forex brokera, direktnim upitom brokeru o njegovoj licenci i drugim važnim podacima o poslovanju. Praktično, svaki finansijski posrednik koji želi da postane član ove prestižne asocijacije finansijera mora da ima ugled u pogledu profesionalne aktivnosti i da garantuje poštovanje obaveza predviđenih zakonom kao i da prođe sve zakonske procedure za prijem u članstvo. Pošto postane član ARIF-a podnosilac prijeve za članstvo (broker) može odmah da počne da obavlja svoju delatnost kao finansijski posrednik (službeni jezik je uglavnom francuski). Međutim, sektretarijat svakog člana ARIF-a tečno komunicira sa svojim klijentima još i na enleskom, nemačkom i italijanskom jeziku. Kodeks etičkog ponašanja u poslovanju propisuje stroga pravila dobre profesionalne prakse u nezavisnom upravljanju imovinom, a na osnovu toga menadžeri posrednika stiču status kvalifikovanih investitora u skladu sa Saveznim zakonom u oblasti kolektivnog investiranja. Član registrovan u ARIF-u stiče status ovlašćenog za obavljanje poslova investiranja za račun svojih klijenata uz poštovanje strogih pravila zaštite integriteta klijenata kao i ukupnog poslovanja. Inače, udruženje finansijera (Association Romande des Intermadiaires Financiers) – ARIF je osnovano 1999. godine kao privatno neprofitno telo sa osnovnom svrhom da pomaže u prevenciji i borbi protiv pranja novca vodeći poslovanje u direktnoj vezi sa Saveznim zakonom Švajcarske o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. ARIF je samoregulatorska organizacija priznata od strane Švajcarske federalne države koja funkcioniše u skladu sa zakonskom regulativom u sektoru finansija. Kao jedinstveno multidisciplinarno regulatorsko telo sa sedištem u francuskom govornom području države Švajcarske, ARIF radi potpuno nezavisno od bilo koje političke frakcije i bez uticaja bilo kog drugog profesionalnog udruženja. Kao takva, ova asocijacija je otvorena za sve profesije nebankarskog finansijskog posredovanja. Prema zvaničnim podacima ARIF ima na hiljade članova u oblasti finansijskog poslovanja različitog portfolia, od posedovanja sredstva i upravljanja fondovima, transfera novca, usluga plaćanja kredita i lizinga, posredovanja u osiguranju itd. ARIF je, takođe, urednik koda deontologije na polju nezavisnog upravljanja imovinom. Pošto je privatna organizacija kojoj su poverene javne finansije ARIF ima posebnu odgovornost i obavezujuće ponašanje u skladu sa tim kodeksom od strane svih svojih članova i njihovih menadžera.

Share